Vroegboekreizen voor 2025 Meer info!

Privacy Policy

Doets Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Doets Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Doets Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en/of geven de volgende gegevens door aan onze leveranciers:

NAW gegevens: wij gebruiken deze gegevens voor administratieve doeleinden en geven deze gegevens alleen aan onze leveranciers door indien dit gerelateerd is aan de gegeven boekingsopdracht.

Telefoonnummers en e-mailadressen: deze gegevens geven wij alleen door indien hier specifieke naar gevraagd wordt door een leverancier en dit gebruikt wordt om bijvoorbeeld contact met u te leggen tijdens uw reis.

Geboortedata en gewicht: deze gegevens worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reis.

Paspoortgegevens: deze gegevens worden alleen aan de luchtvaartmaatschappijen doorgegeven die deze gegevens verplicht stellen. Wij vernietigen deze gegevens zodra deze verwerkt zijn en bewaren deze gegevens niet.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Doets Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Doets Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Doets Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen delen indien relevant met onze partners in zowel de EU als buiten de EU.

Het is ons intentie om met al onze partners overeenkomsten te sluiten die de privacy van uw gegevens waarborgen, maar het kan voorkomen dat andere regelgeving en wetten van toepassing zijn buiten de EU. Hiervoor is Doets Reizen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Doets Reizen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Doets Reizen
Gerrit Rietveld weg 1
1703DD
Heerhugowaard
Email: [email protected]


Privacy Policy - English translation

Doets Reizen attaches great value to the protection of your personal data. In this privacy statement, we want to provide clear and transparent information about how we process personal data that is provided to us by our customers.

We do our utmost to ensure your privacy and therefore process your personal data with care. Doets Reizen complies with all applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation.  This implies that we will:

Process your personal data in accordance with the purpose for which they have been provided, these purposes and type of personal data are described in this Privacy statement;

 • Limit processing your personal data to those data that are required for the minimum purposes for which they are processed;
 • Ask for your explicit consent if we need it for the processing of your personal data;
 • Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure that the security of your personal data is guaranteed;
 • Do not provide your personal data to other parties, unless this is required for the execution of the purposes for which they were provided;
 • Are aware of your rights regarding your personal data, want to draw your attention to it and respect it.

As Doets Reizen, we are responsible for the processing of your personal data. If you have any questions or wish to contact us after reviewing our privacy statement, or in a more general sense, this can be done via the contact details at the bottom of this document.

Processing of personal data

We collect and/or pass on the following data to our suppliers:

 • Personal details: we use this data for administrative purposes and only pass it on to our suppliers if it is related to the booking order given.
 • Telephone numbers and e-mail addresses: we only provide this information if specifically requested by a supplier and use it, for example, to contact you during your trip.
 • Date of birth and weight: this data will be passed on if this is necessary for the execution of the trip.
 • Passport details: these details will only be passed on to those airlines that require them. We destroy this data as soon as it has been processed and do not store it.

Processing of personal data of newsletter subscribers

Personal data of newsletter subscribers are processed by Doets Reizen for the following purpose(s):

 • Informing the person by means of news releases.

The basis for this personal data is:

 • The registration form Newsletter;

For the above purpose(s), Doets Reizen may request the following personal information from you:

 • First name;
 • Insertion;
 • Surname;
 • E-mail address.

Your personal data will be stored by Doets Reizen for the purpose of the aforementioned processing(s) for the period:

 • During the period that you are subscribed.

Provision to third parties

We will only share the information you provide with us if it is relevant to our partners both in the EU and outside the EU.

We intend to enter into agreements with all our partners that guarantee the privacy of your data, but other regulations and laws may apply outside the EU. Doets Reizen is not responsible or liable for this.

Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless required and permitted to do so by law. An example of this is that the police request (personal) data from us as part of an investigation. In such a case we must cooperate and we are therefore obliged to provide this information. We may also share personal data with third parties if you give us your written consent.

Security

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example we have taken the following measures;

 • All persons who can access your data on behalf of Doets Reizen are bound by the obligation of confidentiality.
 • We have a username and password Policy on all our systems;
 • We pseudonymise and encrypt personal data if there is reason to do so;
 • We make backups of the personal data in order to be able to recover them in the event of physical or technical incidents;
 • We test and evaluate our measures on a regular basis;
 • Our employees have been informed about the importance of the protection of personal data.

Rights concerning your data

You have the right to inspect, rectify or delete the personal data we have received from you. You can also object to the processing of your personal data (or a part of it) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or on your behalf directly to another party. We may ask you to identify yourself before we can respond to the above requests.

If we may process your personal data on the basis of your given consent, you always have the right to withdraw this consent.

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us directly. If we can't find a solution together with you, we find this very annoying. You always have the right to complain to the Personal Data Authority, which is the supervisory authority for the protection of privacy.

Questions

If you have any questions or comments regarding our privacy statement, please do not hesitate to contact us.

Contact details

Doets Reizen
Gerrit Rietveldweg 1
1703DD Heerhugowaard
E-mail: [email protected]